> Aktualności > System monitorowania paliw SENT (zakładanie konta)

System monitorowania paliw SENT (zakładanie konta)


Szanowni Państwo,


Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2017 roku została opublikowana Ustawa o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów Dz. U. Poz. 708, która wejdzie w życie 17 kwietnia 2017 roku. Ustawa, określa zasady systemu monitorowania drogowego przewozu oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika oraz kierującego. Nakłada ona na podmioty, które uczestniczą w transakcji kupna/sprzedaży m.in. paliw obowiązek rejestracji i aktualizacji danych na platformie PUESC na każdym etapie obrotu od załadunku paliwa w bazie paliw, poprzez transport do momentu rozładunku u podmiotu odbierającego.


Podmiotami odbierającymi, do których dostawy realizuje firma: Korim Sp. z o.o. są: firmy transportowe, firmy produkcyjne, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą itp. a także każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 

Informujemy ponadto, że każda dostawa paliwa musi zostać potwierdzona (zamknięta)przez podmiot odbierający nie później niż w następnym dniu roboczym, po dostarczeniu paliwa(24 godziny od chwili dostarczenia paliwa). Niewykonanie tego obowiązku grozi karami w wysokości minimum 10 tys. zł za każdą niepotwierdzoną dostawę. Podobne kary grożą sprzedającemu czy kierowcy.


 

  Niezbędne będzie także wskazanie w zamówieniu adresu email, na który będą przesyłane numery referencyjne oraz klucze wygenerowane w systemie PUESC. 


Wszystkie formalności rejestracyjne i zgłoszenia odbywają się na platformie PUESCnawiązując do powyższego każdy podmiot uczestniczący w transakcji musi dokonać rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie www.puesc.gov.pl, tel.: +48 33 483 20 55, e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl.


Zwracamy się z prośbą do Naszych kontrahentów o dokonanie rejestracji w systemie PUESC, niezwłocznie po uzyskaniu niniejszej informacji. 

 

 

 

 

                                                                                        Z wyrazami poważania:

                                                                                    Zarząd Firmy Korim Sp. z o.o.Potwierdzanie odbioru (obowiązek klijenta który kupił paliwo)


W celu  uzupełnienia zgłoszenia o informacje o odbiorze należy założyć konto (zarejestrować się) na Platformie PUESC, znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto może założyć tylko osoba fizyczna i jest to niezbędny, wystarczający, pierwszy, podstawowy poziom dostępu do usług Platformy PUESC, który pozwala na wykonywanie czynności tylko w tzw. „kontekście własnym (firmy w której pracujemy, której jesteśmy właścicielem)”. W przypadku: 


1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów, 


 W tym celu rejestrując konto osób fizycznych (właściciela, organu, pracownika) na Platformie PUESC należy podać tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). W przypadku, gdy czynności związane z przesyłaniem zgłoszeń, ich uzupełnianiem i aktualizacją będą wykonywali pracownicy podmiotów obowiązanych wystarczy pisemne upoważnienie udzielone przez właściciela albo organu spółki. Dokument ten (odrębne upoważnienie, wpis do zakresu obowiązków) winien znajdować się w aktach podmiotu, np. w aktach osobowych pracownika.

Nie ma potrzeby jego uwierzytelniania, czy potwierdzania w jednostkach organizacyjnych urzędu celno-skarbowego ani uiszczać opłaty skarbowej.  

 

 Film instruktażowy jak utworzyć konto do potwierdzania odbiorów paliwaPodstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy.


Cel i sposób realizacji:

- wdrożenie nowych rozwiązań umożliwiających monitorowanie i kontrolę przewozu drogowego niektórych towarów w celu uszczelnienia systemu podatkowego (zmiana modelu kontroli z kontroli dokumentów na rzecz weryfikacji fizycznego przewozu dokonywanego w czasie rzeczywistym),

- system monitorowania drogowego przewozu towarów ma objąć gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, a w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, jak również kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy,

- do gromadzenia i przetwarzania danych o przewozie będzie wykorzystywany system SENT stworzony na potrzeby ustawy. Obsługa zgłoszeń do systemu SENT będzie realizowana za pomocą istniejącej już i wykorzystywanej przez Służbę Celną platformy internetowej PUESC (platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych).


Planowana data wejścia w życie: 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2017 roku. 


Platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych ( PUESC )

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następują za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)https://puesc.gov.pl,

- aktualnie na platformie system SENT jeszcze nie działa i nie można nic zrobić/zobaczyć

W chwili obecnej jest dostępny tylko testowy system monitorowania (SENT) na testowej platformie PUESC

Dla zapoznania się z wersją testową kliknij na link -Wersja testowa.

Zgłoszenia przewozu towaru można dokonać:

1) na właściwym formularzu, umieszczonym na Platformie Usług Elektronicznych

Skarbowo-Celnych i wysłać poprzez tę Platformę , albo

2) w dokumencie w formacie xml i wysłać przy użyciu poczty elektronicznej na adres

puesc@mf.gov.pl.


Jak dokonuje się zgłoszeń, uzupełnia dane i potwierdza odbiór bezpośrednio na platformie PUESC ?

- podmiot wysyłający musi być zarejestrowany na platformie PUESC ,

- rejestracja podmiotu może nastąpić na platformie tylko przez osobę, która jest już zarejestrowanym użytkownikiem platformy PUESC (tzn. ma konto na platformie i jest zarejestrowana w systemie SISC),- dokonanie bezpośrednio na platformie PUESC czynności związanych ze zgłoszeniem przewozu w imieniu podmiotu wysyłającego przez użytkownika, który jest wskazany jako reprezentant podmiotu, wymaga każdorazowo zalogowania się na platformie (login i hasło) i wskazania podmiotu, w imieniu którego chce się dokonać zgłoszenia,

- po dokonaniu zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający, otrzymuje on wraz z numerem referencyjnym trzy elektroniczne klucze zabezpieczające dostęp do zgłoszenia. Jeden klucz zabezpieczający przekazuje przewoźnikowi, drugi podmiotowi odbierającemu, w przypadku gdy miejsce dostarczenia towaru kończy się na terytorium kraju, trzeci pozostawia sobie. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zostaną podane adresy-email wszystkich trzech podmiotów, to system SENT sam wyśle na te adresy potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem SENT i kodami zabezpieczającymi,- elektroniczny klucz zabezpieczający dostęp do zgłoszenia służy do potwierdzania uprawnień użytkownika do aktualizacji i uzupełnienia zgłoszenia w imieniu podmiotu wysyłającego lub przewoźnika lub podmiotu odbierającego ( do dokonania tych czynności wystarczy podstawowy poziom uprawnień dostępu t.j. samo konto na PUESC – bez rejestracji osoby fizycznej oraz znajomość nr referencyjnego SENT i odpowiedniego kodu zabezpieczającego ),

- podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnik są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia zgodnie z ustawą,

- dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji

- przypadku gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru.

- Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, uwzględniając potrzebę sprawnego przesyłania tych dokumentów oraz zapewnienia monitorowania przewozu towarów.


Podstawowe role w systemie monitorowania:

podmiot odbierający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 200 4 r. o podatku od towarów i usług (D z. U. z 201 6 r. po z. 7 0 , z póź zm.),

- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie jest ani podmiotem wysyłającym ani podmiotem odbierającym tzn. ustawa nie obejmuje obowiązku zgłoszenia przewozu od/do takich osób.


Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju:

obowiązki podmiotu odbierającego:

W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru i zamyka zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru(czyli, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu towaru).

 


 


Przydatne linki: