> Aktualności > RODO Korim

RODO Korim25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest KORIM SP. Z O.O. Zabiegamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy zawieraniu umowy, przyjmowaniu zamówienia i jego realizacji oraz przy wypełnianiu oświadczenia o zakupie oleju opałowego pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imię;

 • nazwa firmy;

 • adres miejsca zamieszkania lub/i zameldowania;

 • adres siedziby firmy;

 • numery PESEL lub NIP i REGON;

 • seria i numer dowodu osobistego;

 • adres dostawy;

 • nazwy urządzeń grzewczych i miejsce ich lokalizacji;

 • numer kontaktowy oraz adres e-mail;

 • nazwa, seria i numer dowodu tożsamości;

 • numer rachunku bankowego.

W/w dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy / zamówienia (art. 6 ust. 1b RODO);

 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, sporządzanie i przechowywanie oświadczeń o zakupie oleju opałowego);

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów KORIM SP. Z O.O. (art. 6 ust. 1f RODA) (np. ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, przygotowywanie propozycji ofert).

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebrane dane osobowe pozwolą nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania.

Państwa dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych);

 • firmom działającym na nasze zlecenie (np. usługi kurierskie, pocztowe).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprostowaniu danych - poprawianie danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;

 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,

 • prawo do ograniczania przetwarzania danych - ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

 • prawo dostępu do danych - uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz ich kopii,

 • prawo do przenoszenia danych - uzyskanie swoich danych osobowych i przekazanie ich do innego administratora;

 • prawo do sprzeciwu - w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 • prawo do wycofania zgody - w dowolnej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: paliwa@korim-oil.pl;

 • telefonicznie pod numerem: 606408798;

 • wysyłając na adres : Karolewo 20, 89-600 Chojnice.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.