> Strony informacyjne > Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego korim-oil.pl

 

A. OGÓLNE POSTANOWIENIA


1. Sklep internetowy www.korim-oil.pl prowadzony jest przez firmę KORIM-OIL Dystrybucja Oleju Opałowego Irena Józefowska, 89-600 Chojnice, ul Żeromskiego 4 (woj. pomorskie).

2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że ma ukończone 18 lat.

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.


5. Podany przez użytkownika adres e-mail oraz telefon kontaktowy i adres może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.


B. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

2. Nieprawidłowo wypełnione ”formularze zamówienia” nie będą rozpatrywane.

3. Przez złożenie zamówienia rozumie się przesłanie wypełnionego „formularza zamówienia” dostępnego na www.korim-oil.pl

4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w ”formularzu zamówień” wraz z dokumentem zakupu (faktura Vat lub paragon).

5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.korim-oil.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Serwis Korim-oil.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

6. Korim-oil.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z ”formularzem zamówienia”.

9. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

10. Korim-oil.pl zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

11. Zakładając konto w korim-oil.pl akceptujesz niniejszy regulamin oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez KORIM-OIL Dystrybucja Oleju Opałowego Twoich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 


C. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym korim-oil.pl objęte są gwarancją ich producentów.

2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z KORIM-OIL Dystrybucja Oleju Opałowego Irena Józefowska, 89-600 Chojnice, ul Żeromskiego 4.
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura Vat, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, a także zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować KORIM-OIL o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak  nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Wzór:


Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat …………………………………………………………………………………………………………………………………

                   (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać swoją nazwę, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres  konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data ………………….. Podpis konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………..

                                       (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

*  Niepotrzebne skreślić

 

 

 

4. Zwracany towar zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany w  pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KORIM-OIL), niezwłocznie,a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kliernt nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów między sklepem a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

D. ZASTRZEŻENIA

1. KORIM-OIL Dystrybucja Oleju Opałowego dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie WWW.korim-oil.pl były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

2. KORIM-OIL Dystrybucja Oleju Opałowego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych, przechowywana na serwerze www.korim-oil.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.